Meie andmekaitse ja küpsiste kasutamise põhimõtted

Need põhimõtted kehtivad alates märtsist 2020. Jätame endale õiguse andmekaitsepõhimõtteid igal ajal muuta ning teavitame muudatustest sellel lehel, märkides ära nende jõustumise kuupäeva.

Playtech Estonia väärtustab privaatsust, turvalisust ja veebiohutust. Andmekaitsepõhimõtete eesmärk on teavitada teid, kuidas me teie isikuandmeid veebilehe kaudu või meiega suhtlemisel kogume, töötleme, kasutame ja jagame.

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Kogutavad andmed
3. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutavad andmed
4. Kolmandatelt isikutelt kogutavad andmed
5. Isikuandmete kasutamine
6. Isikuandmete avaldamine
7. Turunduseelistused
8. Andemete uuendamine
9. Teie õigused
10. Isikuandmete säilitamine
11. Kontakt
12. Reklaam ja küpsiste kasutamine
13. Turvalisus

1. Sissejuhatus

1.1. Nendes andmekaitsepõhimõtetes on sätestatud tingimused, kuidas Playtech Estonia OÜ (meie), Eestis asutatud äriühing, registrikood 10736593, asukoht Vanemuise 7, Tartu 51001, Eesti, kogub ja töötleb teie isikuandmeid. Me ei kogu isikuandmeid www.playtech.ee veebilehel, kuid meie veebilehe vabade töökohtade alaosas on viidatud kolmandale isikule, meie värbamistööriistale SmartRecruiters, mis võib koguda teie isikuandmeid (allpool punktis 5 märgitud tähenduses). Kui teil on küsimusi andmekaitsepõhimõtete või isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust aadressil Privacy@playtech.ee.

1.2. Veebilehte haldab Playtech Grupp. Me avaldame isikuandmeid kooskõlas nende andmekaitsepõhimõtetega.

1.3. Meie veebilehe kasutamisega nõustute, et Playtech Estonia (ja teised meie grupi äriühingud) töötleb teie isikuandmeid kooskõlas nende andmekaitsepõhimõtetega, muu hulgas allpool punktis 5 nimetatud eesmärkidel.

1.4. Asjakohaseid mõisteid on nendes andmekaitsepõhimõtetes selgitatud.

2. Kogutavad andmed

Me ei kogu isikuandmeid veebilehe üheski osas. Kogume üksnes anonüümistatud teavet selle kohta, kuidas te veebilehte kasutate. Kui olete huvitatud Playtechi vabadele töökohtadele kandideerimisest, suunab veebileht teid kolmanda osapoole, SmartRecruitersi juurde, kes võtab teie taotluse Playtech Estonia nimel vastu. Palun tutvuge sel juhul SmartRecruiters'i privaatsuspoliitikaga.

3. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutavad andmed

3.1. Kogume teavet küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil (nt pikslisildid). See aitab meil teid meeles pidada, kui veebilehte külastate, ja parandada teie lehitsemiskogemust.

3.2. Kasutame küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutud andmeid veebilehe ja teenuste kuritarvitamiste tuvastamiseks.

3.3. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiatega põhjalikuks tutvumiseks vaadake nende andmekaitsepõhimõtete punkti 12. Küpsiste eesmärki ja seda, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse, on käsitletud nende andmekaitsepõhimõtete punktis 12.5.

4. Kolmandatelt isikutelt kogutavad andmed

SmartRecruiters on ainuke kolmas osapool, kellelt saadud andmeid me kasutame. Lisateavet leiate punktist 5.

5. Isikuandmete kasutamine

5.1. Kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega töötleme teie isikuandmeid üksnes juhul, kui meil on selleks õiguslik alus. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused:

  • I. SmartRecruiters kui kolmas osapool võtab Playtech Estonia nimel vastu teie CV (milles on märgitud teie nimi, kontakttelefoni number, e-posti aadress, haridustase, töökogemus, sotsiaalmeediakontod ja veebileht), mille esitate Playtech Estonia vabale töökohale kandideerimise avalduses;

  • II. turvalisuse küsimustest teavitamine (teie otsene pöördumine e-kirjaga) – andmed, mille esitate meie turvaüksusele tehnilistes küsimustes nõu saamiseks. Näiteks muu hulgas teie e-posti aadress, nimi ja kontaktandmed (telefoninumber/aadress), kui otsustate need oma e-kirjas esitada.

5.2. Allpool on toodud isikuandmete töötlemise eesmärkide loetelu ja töötlemise õiguslikud alused.

Eesmärk Säilitamisaeg Õiguslik alus Andmete ettevõttesisese kasutamise geograafilised asukohad
SmartRecruiters kui kolmas osapool – Playtech Estonia vabadele töökohtadele kandideerimise avalduste esitamise võimaldamiseks. Kogutavad andmed: täisnimi, aadress, kontaktnumbrid ja muud CV-s sisalduvad isikuandmed 6 kuud avalduse esitamisest, kui teie kandideerimine osutus ebaedukaks, seejärel kustutatakse meie süsteemist Nõusolek EMP ja Ühendkuningriik
Turvalisus (e-kiri aadressil privacy@playtech.ee) – turvalisuse küsimused, mille olete saatnud Playtech Estoniale. E-posti aadress, tavaliselt ka täisnimi ja kontaktnumbrid 6 kuud päringu esitamisest, seejärel kustutatakse meie süsteemist Nõusolek Iisrael
Ukraina
Bulgaaria
Eesti
Ühendkuningriik
Personali- ja talendiotsingu üksus
(e-kiri aadressidel
career@playtech.ee
helena.ojala@playtech.com; liisa.kriis@playtech.com; egle.merbach@playtech.com) – teie e-kirjad Playtech Estoniale. E-posti aadress, tavaliselt ka täisnimi ja kontaktnumbrid
6 kuud päringu esitamisest, seejärel kustutatakse meie süsteemist Nõusolek Eesti

6. Isikuandmete avaldamine

6.1. Võime allnimetatud eesmärkidel avaldada teie isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

6.1.1. meie grupi mis tahes äriühing (sealhulgas selle töötajad ja alltöövõtjad), kes aitab Playtech Estonial nimetatud eesmärke täita või kes peab neid andmeid muul põhjusel teadma;
6.1.2. mis tahes kolmas isik, kes aitab Playtech Estonial nimetatud eesmärke täita, muu hulgas toe pakkumine personali-, tootemargi kujundamise, vastavuskontrolli- või infoturbeüksuse kaudu;
6.1.3. mis tahes kolmas isik, kes aitab Playtech Estonial kontrollida teie andmete õigsust;
6.1.4. mis tahes kolmas isik, kes aitab Playtech Estonial teha meie veebilehe kasutamise seiret;
6.1.5. mis tahes töövõtjad või muud nõustajad, kes auditeerivad meie äriprotsesse või kes vajavad neile andmetele juurdepääsu Playtech Estonia nõustamise eesmärgil;
6.1.6. mis tahes õiguskaitseasutus, kellel võib olla põhjendatud vajadus teie andmetega tutvuda;
6.1.7. mis tahes reguleeriv või pädev asutus (nt õiguskaitseasutus), kellel võib olla põhjendatud vajadus teie andmetega tutvuda; ja
6.1.8. meie äriühingu või grupi mis tahes äriühingu potentsiaalne ostja või investor (sh maksejõuetuse korral).

6.2. Kui te soovite mingil hetkel, et me lõpetaksime teie andmete töötlemise eespool nimetatud eesmärkidel (sätestatud punktis 5), võtke meiega ühendust ja me teeme selleks vajalikke samme, kui see ei ole õigusaktide nõuetest tulenevalt keelatud. Võtke meiega ühendust aadressil Privacy@playtech.ee.

7. Turunduseelistused

Playtech Estonia ei saada teile ilma teie nõusolekuta teavet mis tahes kolmanda isiku toodete või teenuste kohta.

8. Andemete uuendamine

Võite igal ajal taotleda oma andmete uuendamist või kustutamist, võttes ühendust aadressil Privacy@playtech.ee.

9. Teie õigused

9.1 SmartRecruiters kogub isikuandmeid kui kolmas isik, kes osutab värbamisteenust. Tutvuge oma õigustega, lugedes SmartRecruitersi provaatsuspoliitikat. Siiski on teil järgmised õigused seoses teie isikuandmetega, mis on meie valduses:

9.1.1. õigus tutvuda teie isikuandmetega, mis on meie valduses (mida tuntakse kui andmesubjekti taotlust andmetega tutvuda);
9.1.2. õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid masinloetval kujul;
9.1.3. õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, kui töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi, kuid pange tähele, et me võime sellegipoolest jätkata teie isikuandmete töötlemist, kui selleks esinevad muud asjakohased õiguslikud alused või kui meie õigustatud huvid teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks kaaluvad üles teie huvid või põhiõigused ja -vabadused;
9.1.4. õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
9.1.5. õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist, kui meil ei ole enam vaja neid töödelda, kui te olete oma nõusoleku tagasi võtnud punkti 9.1.8 alusel, kui olete esitanud vastuväite punkti 9.1.3 alusel, kui teie isikuandmeid on õigusvastaselt töödeldud või kui teie isikuandmete kustutamise nõue tuleneb õiguslikust kohustusest;
9.1.6. õigus saada selgitust kasutatava loogika kohta, kui teeme teid puudutavaid otsuseid automatiseeritult;
9.1.7. nende õiguste teostamiseks võtke Playtech Estoniaga ühendust e-posti aadressil privacy@playtech.ee. Kui te ei jäänud rahule teie kaebuse lahendamise viisiga, võite pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole (telefon +372 627 4135, e-posti aadress info@aki.ee, aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, Eesti) pretensiooniga andmekaitse kohta;
9.1.8. õigus nõusolek tagasi võtta, kui oleme spetsiaalselt küsinud teilt nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks ja meil puuduvad töötlemiseks muud õiguslikud alused; ja
9.1.9. õigus otseturundusest keelduda, mida saate teha otseturundusest loobumisega. Teil on lisaks õigus esitada vastuväiteid profileerimisele, kuivõrd see seondub otseturundusega.

9.2. Kui te ei ole oma õigustes kindlad või teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta, peaksite pöörduma Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole.

9.3. Kui soovite oma õigusi kasutada, saate meiega allpool kirjeldatud viisil ühendust võtta. Palun pange tähele, et püüame rahuldada kõiki teie õigustega seonduvaid taotlusi, kuid need ei ole absoluutsed õigused. See tähendab, et võime teie taotluse rahuldamisest keelduda või ei pruugi mingis osas seda täita.

9.4. Teie õigustega seotud taotluse saamisel küsime teilt isikusamasuse tõendit. Võime samuti teilt paluda taotluse selgitamist. Püüame teile vastata ja iga taotluse lahendada ühe kuu jooksul pärast teie isikusamasuse tuvastamist. Kui saame korduvaid taotlusi või meil on alust arvata, et taotlusi tehakse ebamõistlikult, jätame endale õiguse jätta vastamata.

10. Isikuandmete säilitamine

Säilitame meie kolmandast isikust teenuseosutaja SmartRecruitersi poolt teie kohta kogutud isikuandmeid sellise aja jooksul, mis on meile vajalik teile teenuste osutamiseks ja meie õiguslike kohustuste täitmiseks. Säilitamisajad on esitatud punktis 5. Kui meil ei ole enam vaja teie isikuandmeid töödelda, kustutame need enne punktis 5.2 nimetatud tähtaja lõppu. Kui olete esitanud kõnealuse taotluse, kaotate juurdepääsu meie teenustele.

11. Kontakt

Kui te leiate mingil hetkel, et me ei ole järginud neid andmekaitsepõhimõtteid, võtke ühendust meie andmekaitseüksusega aadressil Privacy@playtech.ee.

12. Reklaam ja küpsiste kasutamine

12.1. Kogume teie kohta anonüümset teavet veebilehe kasutamisel, rakendades selleks küpsiseid ja pikslisilte. Küpsis on väike tekstifail, mis laaditakse teie arvutisse veebilehele sisenemisel ja mis võimaldab meil teid ära tunda, kui naasete veebilehele. Kasutame küpsiseid selle veebilehe haldamiseks ja teile parima isikustatud lehitsemiskogemuse pakkumiseks. Neil eesmärkidel paigutatakse teie seadmesse küpsised, et teid tulevikus meie veebilehe külastamisel tuvastada.

Sellel veebilehel kasutatavaid küpsiseid paigutame meie ja need jagunevad järgmiselt.

  • Kohustuslikud küpsised – need küpsised on olulised, et saaksite veebilehel liikuda ja selle funktsioone kasutada. Need halduslikud küpsised on vajalikud veebilehe õigeks toimimiseks ja neid ei saa meie süsteemides välja lülitada. Rangelt vajalikud küpsised ei salvesta isiklikult tuvastatavat teavet.

  • Analüütilised küpsised – neid küpsiseid kasutatakse meie veebilehel liikumise analüüsimiseks. Need võimaldavad meil loendada külastusi ja veebiliikluse allikaid, et saaksime kasutaja vajadustest lähtuvalt oma veebilehte täiustada. Nende abil saame teada, millised on meie enim ja vähim populaarsed lehed, kuidas külastajad lehele sattusid ning kuidas nad seal liiguvad. Kogu nende küpsistega kogutav ja säilitatav teave on anonüümne.

  • Sihtküpsised – külastajate eristamiseks kasutame oma veebilehel pikslisilte. Need koguvad teavet, mis aitab meil optimeerida Facebooki reklaame, luua sihtvaatajaskonda ja kuvada asjakohaseid reklaame inimestele, kes on meie veebilehte kasutanud. Need küpsised ei salvesta otseselt isikuandmeid, üksnes tuvastavad teie brauseri ja seadme.

Mõned neist on seansiküpsised, mis säilivad üksnes meie veebilehe sirvimise ajaks ja kustutatakse teie seadmest brauseri sulgemisel. Ülejäänud on püsiküpsised, mis säilivad teie seadmes mõneks ajaks pärast veebilehelt lahkumist. Punktis 12.5 on esitatud iga küpsise säilitamisaeg.

12.2. Enamikul brauseritest on küpsised vaikimisi lubatud, kuid teil on võimalik muuta oma küpsisesätteid, mille leiate tavaliselt oma veebibrauseri menüüst „Seadete“ või „Eelistuste“ alt. Te võite mis tahes veebilehelt pärinevaid küpsiseid keelata, aktiveerides oma brauseris valiku, mis võimaldab teil keelata mõnede või kõigi küpsiste salvestamise. Kui te keelate kõik küpsised, ei pruugi te meie veebilehele tervikuna või selle mõnele osale ligi pääseda. Samuti saate kasutada oma brauseri seadeid, et küpsiseid kustutada. Lisateavet oma brauseris küpsiste keelamise kohta leiate lehelt www.allaboutcookies.org.

12.3. Osana meie veebilehe haldusest logib meie veebileht automaatselt interneti IP-aadresse. Me ei logi veebilehe külastajate meiliaadresse.

12.4. Kuigi veebileht sisaldab viiteid kolmandate isikute hallatavatele veebilehtedele (nt SmartRecruiters), ei vastutata me nende veebilehtede andmekaitsetavade ega sisu eest. Siiski kontrollime me andmete kogumise eesmärki ja säilitamisaegu teie isikuandmete puhul, mida SmartRecruiters on kogunud. Järgmises tabelis on nimetatud kasutuses olevad küpsised ja nende eesmärgid.

12.5. Küpsiste eesmärgid:

Küpsise kirjeldus Säilitamisaeg Õiguslik alus Geograafilised asukohad
site_lang
Küpsise kirjeldus: veebileht kasutab küpsist selleks, et jätta meelde valitud keel
1 aasta Rangelt vajalik küpsis – veebileht ei saa ilma selle küpsiseta õigesti toimida Belgia, Soome, Iirimaa, Rootsi, Madalmaad
__ewsa
Küpsise kirjeldus: säilitab teavet veebilehe külastamise seansside kohta analüüsimise eesmärgil. Kasutatakse lehe ainukordsete külastajate eristamiseks.
2 aastat Analüütiline küpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Belgia, Soome, Iirimaa, Rootsi, Madalmaad
__ewsb
Küpsise kirjeldus: säilitab teavet veebilehe külastamise seansside kohta analüüsimise eesmärgil. Kasutatakse lehe ainukordsete külastuste eristamiseks.
30 minutit Analüütiline küpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Belgia, Soome, Iirimaa, Rootsi, Madalmaad
_ga – Google Analytics
Küpsise kirjeldus: Google Analytics on veebianalüüsi vahend, mis aitab meil veebiliiklust analüüsida.
2 aastat Analüütiline küpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Belgia, Soome, Iirimaa, Madalmaad, Taani
_gat_gtag_UA_150677990_1 – Google Analytics
Küpsise kirjeldus: Google Analytics on veebianalüüsi vahend, mis aitab meil veebiliiklust analüüsida.
1 minut Analüütiline küpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Belgia, Soome, Iirimaa, Madalmaad, Taani
_gid – Google Analytics
Küpsise kirjeldus: Google Analytics on veebianalüüsi vahend, mis aitab meil veebiliiklust analüüsida.
24 tundi Analüütiline küpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Belgia, Soome, Iirimaa, Madalmaad, Taani
_fbp – Facebook Pixel
Küpsise kirjeldus: Facebook Pixel on veebilehele paigutatav kood. See aitab optimeerida reklaame, luua tulevaste reklaamide jaoks sihtrühmi ja kasutada korduvturundust nende inimeste puhul, kes on meie veebilehel juba mingil viisil tegutsenud.
3 kuud Sihtküpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Rootsi, Iirimaa, Taani
Fr – Facebook Pixel
Küpsise kirjeldus: Facebook Pixel on veebilehele paigutatav kood. See aitab optimeerida reklaame, luua tulevaste reklaamide jaoks sihtrühmi ja kasutada korduvturundust nende inimeste puhul, kes on meie veebilehel juba mingil viisil tegutsenud.
3 kuud Sihtküpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Rootsi, Iirimaa, Taani
datr – Facebook Pixel
Küpsise kirjeldus: Facebook Pixel on veebilehele paigutatav kood. See aitab optimeerida reklaame, luua tulevaste reklaamide jaoks sihtrühmi ja kasutada korduvturundust nende inimeste puhul, kes on meie veebilehel juba mingil viisil tegutsenud.
2 aastat Sihtküpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Rootsi, Iirimaa, Taani
wd – Facebook Pixel
Küpsise kirjeldus: Facebook Pixel on veebilehele paigutatav kood. See aitab optimeerida reklaame, luua tulevaste reklaamide jaoks sihtrühmi ja kasutada korduvturundust nende inimeste puhul, kes on meie veebilehel juba mingil viisil tegutsenud.
7 päeva Sihtküpsis – saab seadistada küpsiste seadete kaudu Rootsi, Iirimaa, Taani

13. Turvalisus

13.1. Oleme pühendunud teie isikuandmete turvalisuse tagamisele. Loata juurdepääsu või avaldamise ärahoidmiseks oleme rakendanud asjakohased tehnilised, elektroonilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta ja turvata meie kogutud isikuandmeid.

13.2. Kõiki teie esitatud isikuandmeid säilitatakse turvalises arvutikeskkonnas, mis on kaitstud turvaliste tulemüüridega, et vältida loata juurdepääsu. Kontrollime juurdepääsu, seega isikuandmetele pääsevad ligi ainult need isikud, kellele see on vajalik. Kõigile töötajatele tehakse turvakoolitus ning nad peavad täielikult järgima turvalisuse põhimõtteid, protseduure ja standardeid, mis on nende tööga seotud.

13.3. Kasutame krüptimist meie veebilehe mis tahes osale juurdepääsu puhul. See tähendab, et kogu teave, mis liigub teie arvuti ja meie serveri vahel, krüptitakse ning keegi ei saa seda ülekande ajal lugeda.

13.4. Kui teie isikuandmeid on vaja avaldada meie teenuseosutajatele, nõuame neilt teie isikuandmete töötlemist ja kaitsmist viisil, mis on kooskõlas nende andmekaitsepõhimõtete ja kohaldatavate õigusaktidega.